U Nar. nov., br. 88/18 od 3.10.2018. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.10.2018., a danom stupanja prestaje važiti Oduka o porezima Općine Dežanovac (»Službeni glasnik Grada Daruvara« broj 5/02).

Općini Dežanovac pripadaju: 1. prirez porezu na dohodak (plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice (ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju (plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice (prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, umanjena za iznos PDV-a) u korist Proračuna Općine Dežanovac. Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Dežanovac. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Dežanovac. Obračunati porez na potrošnju se plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. 3. porez na kuće za odmor (plaća se u iznosu od 15,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor u korist Proračuna Općine Dežanovac, a plaćaju ga pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Dežanovac), 4. porez na korištenje javnih površina (plaćaju fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera na području Općine Dežanovac, na temelju rješenja Jedinstvenoga upravnog odjela, u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja).

Odluka stupa na snagu 1.10.2018., a danom stupanja prestaje važiti Oduka o porezima Općine Dežanovac (»Službeni glasnik Grada Daruvara« broj 5/02).

Natrag