U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_09_83_1658.html koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Benkovca.

Navedenom je odlukom izmijenjen čl. 14. kojom je sada propisano da je obveznik poreza na potrošnju dužan platiti ovaj porez do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a ne roku od 8 dana nakon isteka mjeseca u kojem je nastala obveza plaćanja poreza na potrošnju, kao što je bilo propisano Odlukom iz Nar. nov., br. 72/18. Isto tako je propisano da porezni obveznik iskazuje utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na obrascu PP-MI-PO koji dostavlja Poreznoj upravi, a predaje ga do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec (a ne kao prije - najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec).

Natrag