U Nar. nov., br. 111 od 12.12.2018. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima grada Knina koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasilu Grada Knina«.

Ovom Odlukom u čl. 14. st. 2. Odluke o gradskim porezima Grada Knina (»Službeno glasilo Grada Knina«, bt. 7/17 i 11/17) mijenja se stopa prireza porezu na dohodak s 20% na 10%.

Natrag