U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_10_91_1778.html koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku«.

Porez na kuće za odmor plaća se 5 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Natrag