U Nar. nov., br. 5 od 12.1.2018. objavljena je   Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Ovom Odlukom mijenjaju se odredbe u Odluci o općinskim porezima Općine Dragalić (»Službeni glasnik« broj 2/17).

Natrag