U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Murter – Kornati  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2284.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019.

Natrag