U Nar. nov., br. 8/18 od 24.1.2018. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Šodolovci«.

U Odluci o lokalnim porezima Općine Šodolovci (»Služeni glasnik Općine Šodolovci« broj 4/17 i Nar. nov., br. 87/17) čl. 2. mijenja se i glasi: »U općini Šodolovci uvode se sljedeći porezi: 1. Porez na potrošnju 2. Porez na kuće za odmor 3. Porez na korištenje javnih površina.« Naslov iznad čl. 17. koji glasi »4) Porez na nekretnine« i čl. 17. brišu se, kao i čl. 20.

Natrag