Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 21/18)

U Nar. nov., br. 21 od 2.3.2018. objavljena je  Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama koja  stupa na snagu 3. ožujka 2018.

 

Prema ovoj Odluci materijalna prava i druge naknade ugovorene Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 39/17) isplatit će se za mjesec ožujak i travanj 2018. godine, u visini i na način na koji su ugovoreni.

Natrag