U Nar. nov., br. 30/18 od 30.3.2018. objavljena je Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi.
Prema navedenoj Odluci, materijalna prava i druge naknade ugovorene Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 32/17) isplatit će se za mjesec ožujak i travanj 2018. godine, u visini i na način na koji su ugovoreni.
Ova Odluka stupila je na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag