Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica (Nar. nov., br. 60/18) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 123/17) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Gradu Vodice pripadaju sljedeći gradski porezi:

  1. prirez porezu na dohodak
  2. porez na potrošnju
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Vodica«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_60_1261.html

Natrag