U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_10_91_1767.html koja stupa na snagu 20. listopada 2018.

Natrag