Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu

Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu

Obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja, kako pojedinačnih tako i konsolidiranih, propisani su čl. 20. Zakona o računovodstvu.

Obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji:

  • velikih poduzetnika,
  • srednjih poduzetnika, te
  • subjekata od javnog interesa.

Obvezi revizije godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja podliježu i poduzetnici koji su matična društva velikih i srednjih grupa. Srednje grupe su one čiji podaci na datum bilance na konsolidiranoj osnovi prelaze dva od sljedeća tri kriterija - ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, prihod 60.000.000,00 kn, prosječan broj radnika tijekom godine 50, ali ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta – ukupna aktiva 150.000.000,00 kn, prihod 300.000.000,00 kn, prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.  Grupe čiji podaci prelaze dva od posljednja tri navedena kriterija smatraju se velikim grupama.  Pritom, za potrebe razvrstavanja, grupa može koristiti i zbrojnu bilancu i račun dobiti i gubitka prije konsolidacijskih eliminacija, ali se u tom slučaju pokazatelji ukupne aktive i ukupnog prihoda uvećavaju za 20%.

Matična društva malih grupa koja nemaju obvezu sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja nisu obveznici revizije za te godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

Nadalje, obvezi revizije podliježu i godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:

  • iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kn,
  • iznos prihoda 30.000.000,00 kn,
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.

Također, obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji i svih onih poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište, ako već nisu obveznici po nekoj od ranije navedenih osnova.

Revizora treba imenovati najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi.

Osim navedenih slučajeva, reviziji također podliježu i godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva, ako obvezi revizije ne podliježu po nekoj od ranije navedenih osnova.

Rok za imenovanje revizora propisan je Zakonom o reviziji. Prema navedenom Zakonu, revizora treba imenovati najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi, što u pravilu znači do 30. rujna za one obveznike kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj. Imenovanje revizorskog društva u slučaju zakonske revizije subjekata od javnog interesa treba obaviti i u skladu s odredbama čl. 16. Uredbe (EU) br. 537/2014.

 

Natrag