Obračun amortizacije

Amortizacija je trošak poslovanja koji nastaje uporabom dugotrajne imovine koja ima ograničeni vijek trajanja i raspoređuje (obračunava) se sustavno tijekom procijenjenog vijeka uporabe dugotrajne imovine. Računovodstveni i porezni aspekti obračuna amortizacije u Republici Hrvatskoj određeni su računovodstvenim standardima i Zakonom o porezu na dobit.

Detaljno o obračunu amortizacije za 2018. pisat ćemo u „Financije, pravo i porezi“ br. 12/18.

Metoda amortizacije

Poduzetnici mogu koristiti nekoliko metoda amortizacije: linearnu metodu (metodu pravocrtnog/ravnomjernog obračuna), funkcionalnu metodu (metodu po jedinici proizvoda), degresivnu metodu (metodu padajućeg salda) i progresivnu metodu. Na izbor metode amortizacije uvelike utječe i odredba Zakona o porezu na dobit (čl. 12. st. 1.) prema kojoj se porezno priznaje samo linearna metoda.

Stopa amortizacije

Stopa amortizacije trebala bi se odrediti prema očekivanom vijeku uporabe imovine, odnosno razdoblju u kojem se očekuje da će imovina ostvarivati direktne ili indirektne ekonomske koristi za poduzetnika. Na primjer, ako poduzetnik očekuje da će novonabavljeni predmet imovine koristiti u razdoblju od šest (6) godina, tada bi se taj predmet imovine trebao i amortizirati u tom razdoblju. Takvim načinom obračuna amortizacije poduzetnici postupaju sukladno jednom od temeljnih računovodstvenih načela - načelom sučeljavanja prihoda i rashoda.

Porezno dopuštene stope amortizacije

Visina porezno dopuštenih stopa amortizacije propisana je Zakonom o porezu na dobit (čl. 12. st. 5.), dok je odredbama čl. 12. st. 6. Zakona o porezu na dobit dozvoljena i primjena podvostručenih stopa amortizacije.

Tablica 1. Pregled porezno dopuštenih stopa amortizacije prema Zakonu o porezu na dobit

Rashodi amortizacije obračunani po nižim stopama od maksimalno porezno dopuštenih smatraju se porezno priznatima. Rashodi amortizacije obračunani po višim stopama od maksimalno porezno dopuštenih smatraju privremeno porezno nepriznatima u godini za koju se odnose. Treba voditi računa o tome da će u nekom od slijedećih razdoblja kada se za to ostvare propisani uvjeti predmetni privremeno porezno nepriznati rashodi postati porezno priznati.

Porezno nepriznati rashodi amortizacije

Prema odredbama Zakona o porezu na dobit, slijedeći rashodi amortizacije se trajno porezno ne priznaju:

  • amortizacija već otpisane (amortizirane) imovine,
  • amortizacija imovine kojom se ne obavlja djelatnost,
  • amortizacija goodwilla nastalog pri statusnim promjenama,
  • 50% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz ako se po osnovi njihovog korištenja ne obračunava plaća,
  • amortizacija osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz nabavne vrijednosti preko 400.000,00 kn i
  • amortizacija revalorizirane imovine (samo onaj dio koji se odnosi na povećanu vrijednost imovine).

Svi pretplatnici TEB-ovog priručnika o porezima (TPP) za 2018. pročišćene tekstove Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit mogu pročitati u tiskanom ili on-line obliku u okviru poglavlja 5. Porez na dobit, dok svi ostali čitatelji predmetne pročišćene tekstove mogu pročitati na internet stranicama Porezne uprave putem slijedeće poveznice:

Natrag