Novine u kupoprodajnim odnosima između sudionika lanca opskrbe hranom od 1.4.2018.

U cilju sprječavanja nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno uspostave i osiguranja poštenih trgovačkih praksi među sudionicima u lancu opskrbe hranom krajem prošle godine donesen je Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Nar. nov., br. 117/17) koji je stupio na snagu 7.12.2017.

Zakon propisuje obvezu sklapanja ugovora između dobavljača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i trgovca ili otkupljivača i/ili prerađivača u pisanom obliku, te određuje obvezni sadržaj ugovora, pri čemu je nepoštena trgovačka praksa zabranjena, te određuje što se smatra nepoštenom trgovačkom praksom.

U nastavku ističemo neke od najčešćih primjera nepoštenih trgovačkih praksi u odnosu dobavljača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i trgovca, te dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača.

Povrat neprodanih proizvoda

Trgovac ne može dobavljaču vratiti neprodane proizvode, naplatiti nak­nadu za zbrinjavanje takvih proizvoda, naplatiti naknade za neprodane proizvode kojima je istekao rok trajanja, osim u slučaju proizvoda koji se prvi put isporučuju trgovcu (pa trgovcu ne može biti poznato unaprijed kako će isti prodavati), kao i proizvoda za koje dobavljač izričito traži prodaju, a unaprijed je pisanim putem upozoren od strane trgovca da zbog slabog obrtaja može doći do isteka roka trajanja tih proizvoda.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu za koji sukladno Zakonu o obveznim odnosima odgovara dobavljač, trgovac ima pravo na povrat proizvoda s nedostatkom i/ili naknade štete (troškova) koja je uzrokovana nedostatkom proizvoda.

Prodaja ispod nabavne cijene

Nije dopuštena prodaja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda s PDV-om, kao ni prodaja ispod cijene proizvodnje u slučaju vlastite proizvodnje trgovca (robna marka trgovca). Iznimno, proizvodi se mogu prodavati ispod nabavne cijene samo kad se radi o:

  • proizvodima pred istekom roka trajanja,
  • povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te
  • potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta.

Prodaja roba i usluga kompenzacijom

Nije dopušteno uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje kompenzacijom roba i usluga.

Rok plaćanja dulji od 60 odnosno 30 dana

Rok plaćanja dobavljaču ne smije biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, odnosno dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke.

Naplata naknade za smještaja proizvoda na policama u trgovini

Nije dopuštena naplata naknade za smještaj proizvoda na policama u prodajnom mjestu trgovca, osim u slučaju kada dobavljač od trgovca izričito pisanim putem traži smještaj svog proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu trgovca, pri čemu bi trebalo jasno navesti položaj police i određeno mjesto na polici koje se traži.

Ostale nepoštene trgovačke prakse

Nepoštenom trgovačkom praksom smatra se i:

  • mogućnost jednostranog raskida ugovora s dobavljačem od strane trgovca ili otkupljivača i/ili prerađivača,
  • naplata naknada od strane trgovca za: uvrštavanje proizvoda dobavljača u asortiman trgovca, dostavu proizvoda izvan ugovorenog mjesta isporuke, čuvanje i manipulaciju proizvoda nakon isporuke trgovcu, umanjeni promet, prodaju ili umanjenu maržu trgovca zbog smanjene prodaje određenog proizvoda, marketinške i promidžbene usluge trgovca (osim u slučaju kada dobavljač izričito traži od trgovca posebnu promidžbu svojih proizvoda), proširenje prodajne mreže trgovca, poboljšanje (preuređenje) postojećih prodajnih mjesta trgovca, proširenje skladišnih kapaciteta trgovca, te drugih naknada koje su u Zakonu navedene kao oblici nepoštene poslovne prakse,
  • prebacivanje rizika poslovanja s trgovca na dobavljača poput naplate naknade za kalo, rastep, lom, krađu proizvoda te naplate naknade za novčane i ostale kazne izrečene trgovcu na temelju odluka nadležnih tijela, osim u slučaju kad su izrečene kazne na temelju odluka nadležnih tijela posljedica nedostataka proizvoda za koje je odgovoran dobavljač,
  • uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje nametanjem obveza sudjelovanja u sniženjima ili akcijama smanjenjem nabavne cijene na teret dobavljača,
  • nepreuzimanje ugovorenih i proizvedenih količina poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda robnih marki trgovca, osim u opravdanim slučajevima utvrđenim ugovorom, te
  • ostale nepoštene trgovačke prakse propisane Zakonom.

Novi ugovori

Trgovcima, otkupljivačima i prerađivačima ostavljeno je razdoblje od 3 mjeseca za prilagodbu i usklađenje postojećih ugovora (sklopljenih prije 7.12.2017.) s dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Dana 1. travnja 2018. prestaju važiti ugovori sklopljeni prije stupanja na snagu ovog Zakona, koji nisu u skladu s čl. 4. do 12. Zakona, odnosno koji sadrže oblike nepoštenih trgovačkih praksi. Stoga, sudionici u lancu opskrbe hranom moraju revidirati i uskladiti svoje ugovore.

Za trgovce, otkupljivače i prerađivače koji ne usklade svoje ugovore odnosno ne sklope ugovor u pisanom obliku i s propisanim obveznim sadržajem, te ako ugovor između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača nije sastavljen u skladu s odredbama Zakona propisane su upravno-kaznene mjere u iznosu do najviše 3,5 mil. kuna za pravnu osobu, odnosno u iznosu do 1,5 mil. kuna za fizičku osobu.

Natrag