U Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenoga 2018. objavljen je Zakon o zakladama koji stupa na snagu 1. ožujka 2019. godine.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestat će važiti Zakon o zakladama i fundacijama (Nar. nov., br. 36/95. i 64/01.). Postupci započeti do njegovog stupanja na snagu nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o zakladama i fundacijama.

U odnosu na trenutno važeći Zakon o zakladama i fundacijama, novim Zakonom o zakladama uvest će se jednostavniji i kraći postupak osnivanja i registracije zaklada pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu zaklade, umjesto kako je sada propisano, pri Ministarstvu uprave.

Od ostalih promjena koje će nastupiti 1.3.2019. izdvajamo sljedeće:

  • propisuje se mogućnost obavljanja gospodarskih djelatnosti,
  • u određenju pojma zaklade, dodatno je naglašeno da je zaklada neprofitna pravna osoba bez članova,
  • odredbe o korištenju osnovne imovine su jasnije propisane pa je sada propisano pod kojim uvjetima se osnovna imovina može uvećavati ili umanjivati,
  • odredbe o unutarnjem ustroju i upravljanju zakladom ostavljaju mogućnost fleksibilnog ustroja i upravljanja te je presudna volja zakladnika izražena aktom o osnivanju zaklade u pogledu tih pitanja,
  • propisane su mogućnosti provedbe statusnih promjena,
  • jasnije je uređen inspekcijski nadzor,
  • pojednostavljen je postupak prestanka zaklade,
  • predlaže se objava godišnjih izvješća o radu zaklada i stranih zaklada na mrežnim stranicama i na drugi odgovarajući način kako bi se zainteresirana javnost
  • i dr.
Natrag