U Nar. nov., br. 8/18 od 24.1.2018. objavljena je Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu (u nastavku: Naredba) koja stupa na snagu 25.1.2018., a primjenjuje se od 1.1.2018.

Visina mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu određuje se prema tablici ''Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi'' koja je sastavni dio Naredbe.

Natrag