U Nar. nov., br. 51 od 4. lipnja 2018. objavljen je Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_06_51_1019.html, s primjenom od 1. svibnja 2018.

Natrag