Kako otkriti skrivene gubitke?

Prikrivanje gubitaka vrlo je opasno, jer može uzrokovati iznenadni stečaj i likvidaciju poduzetnika, ali i  nenadane gubitke i nelikvidnost kod poslovnih partnera - kreditora, investitora, vjerovnika, kupaca i dobavljača, neisplatu plaća radnicima itd. To je razlog radi kojeg poduzetnici trebaju redovito pratiti i analizirati ne samo vlastito poslovanje, nego i poslovanje svojih poslovnih partnera.

Uz navedene rizike, skriveni gubici utjecat će i na nepotrebno povećanu obvezu za porez na dobit i PDV, pa će previsoke porezne obveze dodatno opteretiti poslovanje i likvidnost poduzetnika koji je obično ionako već u poteškoćama. Jer gubitke najčešće nastoje prikriti poduzetnici koji posluju s gubitkom ili s vrlo niskom dobiti, te koji imaju problema s likvidnošću.

Ipak, ponekad će i poduzetnici koji uspješno posluju, nastojati prikazati veću dobit od realne, npr. ako su primanja uprave vezane za uspješnost poslovanja. Takvo postupanje možda neće ugroziti poslovanje i poslovne partnere, ali je također suprotno odredbama propisa.

Na kojim se pozicijama skrivaju gubici?

Skriveni gubici odraziti će se u financijskim izvještajima, bez obzira na to na kojoj se stavki nastoje sakriti. Stoga bez ambicije da odredimo baš sva mjesta na kojima se mogu skrivati gubici, pokušat ćemo upozoriti na kojim se pozicijama u financijskim izvještajima oni obično nastoje prikriti. Prije toga Slikom 1 prikazujemo načine skrivanja gubitaka.

Slika 1:  SKRIVENI GUBICI

  1. Račun dobiti i gubitka:
  2. Precijenjeni prihodi
  3. Podcijenjeni rashodi
  4. Precijenjena dobit (umanjen gubitak)
  5. Bilanca:
  6. Fiktivna imovina

    1.1. Iskazana vrijednost imovine koje u stvarnosti nema

    1.2. Iskazana vrijednost imovine koja u stvarnosti nema vrijednost

    1.3. Iskazana vrijednost imovine po vrijednosti višoj od realne

  1. Neiskazane ili podcijenjene obveze (niže od stvarnih)

Gubici se, dakle, skrivaju iskazivanjem budućih ili nepostojećih prihoda, ne iskazivanjem pojedinih rashoda, iskazivanjem precijenjenih vrijednosti imovine i ne iskazivanjem svih obveza.

Uz propise i računovodstvene standarde, priznavanje i mjerenje transakcija određuju računovodstvene politike koje odabire sam poduzetnik, u skladu s računovodstvenim standardima.  Kod poduzetnika koji podliježu obvezi revizije, revizori provjeravaju usuglašenost odabranih računovodstvenih politika sa standardima i da li se te politike doista i primjenjuju. Međutim, velika većina poduzetnika nije obvezna provoditi reviziju, pa tu kontrolu kod traženja skrivenih gubitaka svakako treba obaviti pažljivim proučavanjem bilješki, ostalih financijskih izvještaja i druge dokumentacije.

Nadalje, potrebno je provjeriti prihode i rashode, da li su doista nastali i da li su iskazani u razdoblju na koje se odnose, kako se ne bi u tekućoj godini prikazali nepostojeći prihodi ili prihodi koji se odnose na narednu godinu, odnosno kako rashodi koji se odnose na tekuću godinu ne bi bili odgođeni. U tu svrhu se uparuju prihodi i izdatnice, narudžbenice, ugovori i primke i provjerava se da li su svi dokumenti vjerodostojni i likvidirani. Pregledavaju se prometi i salda na koncu i na početku godine, kako bi se provjerilo da li su prihodi i rashodi iskazani u razdoblju na koje se odnose, kao i iznosi iskazani na aktivnim i pasivnim razgraničenjima, primljeni i dani predujmovi, te stanja na ostalim kontima imovine i obveza na kojima se mogu skrivati gubici. Posebno pažljivo treba provjeriti realnost godišnjeg popisa i postupanje s viškovima i manjkovima, politiku amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine i usporediti je sa proknjiženim obračunima. Isto tako treba provjeriti kapitalizaciju troškova, politiku i obračun utroška te vrijednosno usklađenje zaliha, starosnu strukturu i procjenu naplativosti potraživanja i da li su sve obveze tekuće godine ispravno iskazane. Potraživanja i obveze se mogu se provjeriti neovisnim konfirmacijama salda s poslovnim partnerima poduzetnika, u kombinaciji s analizom financijskih izvještaja. Jer kada poduzetnik npr. kasni s plaćanjem svojih obveza, na skrivene troškove kamata  mogu upućivati  nerazmjerno niski troškovi kamata i sl.

Također, valja provjeriti izravne promjene na kapitalu poduzetnika, u okviru kojih se ponekad nastoje sakriti gubici izravnim terećenjem kapitala rashodima, obično s pozivom na ispravak temeljne pogreške ili promjenu računovodstvene politike.

Sustavnom analizom i povezivanjem svih financijskih izvještaja, te pregledom dokumentacije, obično se mogu prepoznati skriveni gubici, ili bar uočiti odstupanja i nelogičnosti koje na njih upućuju, osobito ako su skriveni gubici značajni.

Natrag