U Nar. nov., br. 34/18 od 11. travnja 2018. objavljena je Odluka o izmjenama odluke o radskim porezima Grada Belog manastira, a stupa na snagu 19. travnja 2018. godine.

Porez na kuće za odmor ne plaća se ne samo na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti, već i na kuće za odmor u dijelu koji služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Nadalje, više se ne plaća porez na korištenje javnih površina

Natrag