U Nar. nov., br. 2/18 od 5. siječnja 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, a stupa na snagu 13. siječnja 2018. godine.

Mijenja se Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN koja je sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

Mijenja se i dopunjuje Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu - Obrazac PD-PO koje je sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2017. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine.

Natrag