U Nar. nov., br. 96/18 od 31.10.2018. objavljen je Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u nastavku: Zakon).

 

U čl. 33. st. 7. riječi u zagradi koje glase: »(»Narodne novine«, br. 71/04. i 118/14.)« trebaju glasiti: »(»Narodne novine«, br. 71/14. i 118/14.)«.

Natrag