Formiranje zakonskih rezervi j.d.o.o.-a

Posebnosti osnivanja i formiranja zakonskih rezervi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) propisane su odredbama čl. 387. st. 2. i čl. 390.a Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 - 110/15; u nastavku: ZTD).

Obveza formiranja zakonskih rezervi j.d.o.o.-a

Prema odredbama čl. 390.a st. 5.  ZTD-a, j.d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje mora unijeti četvrtinu (25%) iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.

Zakonske rezerve j.d.o.o.-a smiju se upotrijebiti za:

  1. za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva,
  2. za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i
  3. za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose.

Do kada j.d.o.o. mora formirati zakonske rezerve?

Odredbom čl. 390.a st. 7. ZTD-a propisano je da j.d.o.o. zakonske rezerve mora formirati sve dok visina temeljnog kapitala j.d.o.o.-a ne dosegne visinu od 20.000,00 kn ili više. Stoga, sve dok visina temeljenog kapitala u j.d.o.o.-u iznosi manje od 20.000,00 kn, j.d.o.o. mora formirati zakonske rezerve.

Napominjemo da visina zakonskih rezervi ne utječe na prestanak obveze njihovog formiranja. Na primjer, kada bi zakonske rezerve j.d.o.o.-a iznosile 100.000,00 kn, a njegov temeljni kapital bio niži od 20.000,00 kn, j.d.o.o. bi i dalje imao obvezu formiranja zakonskih rezervi.  

Što sa zakonskim rezervama nakon prestanka obveze njihovog formiranja?

Odredbom čl. 390.a st. 7. ZTD-a propisano je da u trenutku kada visina temeljnog kapitala j.d.o.o.-a dosegne iznos od 20.000,00 kn ili više, na j.d.o.o. se, između ostaloga, više ne primjenjuju odredbe čl. 390.a st. 5. kojima je propisano formiranje zakonskih rezervi.

Mišljenja smo da u tom trenutku članovi (vlasnici) j.d.o.o-a mogu donijeti odluku o ukidanju prethodno formiranih zakonskih rezervi u korist zadržane dobiti j.d.o.o.-a. Tako formirana zadržana dobit j.d.o.o.-a raspoloživa je za isplatu, ali uz primjenu odredbi ZTD-a kojima se propisuje obvezan redoslijed raspodjele dobiti kod d.o.o.-a.

Mora li se j.d.o.o. preoblikovati u d.o.o.?

Odredbom čl. 390.a st. 7. ZTD-a propisano je da u trenutku kada visina temeljnog kapitala j.d.o.o.-a dosegne iznos od 20.000,00 kn ili više, j.d.o.o. smije zadržati tvrtku, odnosno da tvrtka i dalje može sadržavati riječi „jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“ ili oznaku „j.d.o.o.“.

Stoga, nakon što temeljni kapital j.d.o.o.-a dosegne prethodno navedeni iznos, ne postoji zakonska obveza njegovog preoblikovanja u d.o.o., te navedeno ovisi isključivo o odluci članova (vlasnika) j.d.o.o.-a i načinu na koji svoje društvo žele pozicionirati na tržištu.

Natrag