Cassa sconto vs. nepoštene trgovačke prakse

Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Nar. nov., br. 177/17; u nastavku: Zakon/ZNTP) utvrđuju se i zabranjuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače, te utvrđuju pravila i sustav mjera za njihovo sprječavanje. Zakonom se nastoji zaštiti dobavljača u trgovini  poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao pregovarački „slabiju“ stranu, a obvezan ga je primjenjivati svaki trgovac koji zajedno sa svojim povezanim društvima u Republici Hrvatskoj ostvaruje ukupni godišnji prihod veći od 100.000.000,00 kn i otkupljivač/prerađivač koji zajedno sa svojim povezanim društvima ostvaruje ukupni godišnji prihod veći od 50.000.000,00 kn.

Obveza sklapanja ugovora

Prema odredbama Zakona (čl. 4.), nepoštenom trgovačkom praksom koja se nameće dobavljačima, između ostalog, smatraju se i:

 • pisani ugovor između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača koji nije sastavljen u skladu s odredbama Zakona ili obveze nametnute dobavljaču koje nisu predviđene u pisanom ugovoru između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača, te
 • plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na izdanom računu ili otkupnom bloku,

Ugovor između dobavljača i trgovca (odnosno dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača) mora biti sklopljen u pisanom obliku i mora sadržavati odredbe o:

 • cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene,
 • kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje,
 • uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke,
 • uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednog ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora
 • mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i
 • trajanju ugovora.

Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i koji ne sadržava sve navedene odredbe je ništetan.

Izdavanje računa

ZNTP, u čl. 7., propisano je da:

 • za svaku isporuku poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda u skladu s ugovorom sklopljenim između dobavljača i trgovca ili dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača, odnosno za svaku uslugu povezanu s isporukom ovih proizvoda mora biti izdan račun ili otkupni blok, u skladu s poreznim propisima;
 • račun koji izdaje dobavljač mora sadržavati jasno navedeni iznos ugovorenih popusta ili rabata i točnu specifikaciju na što se iznosi odnose, u skladu s ugovorom između dobavljača i trgovca, odnosno dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača;
 • naknade za usluge trgovca prema dobavljaču čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku trgovca, odnosno otkupljivača i/ili prerađivača, a ne smatraju se nametanjem nepoštene trgovačke prakse, ne smiju biti izražene na računu.

U stavku 4. istog članka propisano je da ove odredbe ne utječu na porezne propise o obliku i sadržaju računa.

Nadalje, Zakon kao ostalu nepoštenu trgovačku praksu navodi (između ostalog) ugovaranje naknade koja se ne iskazuje na računu, osim nak­nade čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku trgovca vezanom za uslugu koju trgovac pruža dobavljaču.

Može li se ugovoriti cassa sconto?

Ugovaranje casa sconta za prijevremeno plaćanje nije zabranjeno niti jednom odredbom Zakona, niti ima karakter nametanja dodatnog plaćanja ili naknade koje bi teretila dobavljača. Ugovaranje cassa sconta stvar je obvezno pravnih odnosa i uobičajeno je u dužničko vjerovničkim odnosima.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, u odgovorima na pitanja adresata, objavljenim na svojoj Internet stranici, izrazila je stav da se cassa sconto ne smatra stvarnim i mjerljivim učinkom trgovca u smislu ZNTP, te da ugovaranje/odobravanje istog nije zabranjeno.

No, s obzirom da je ZNTP propisano da ugovor između trgovca ili otkupljivača/prerađivača i  dobavljača mora (pored ostalog) sadržavati i uvjete i rokove plaćanja, odobravanje casa sconta svakako treba odrediti u ugovoru. Također, preporuka je da se i na računu za isporučene poljoprivredne i prehrambene proizvode svakako naznači odobravanje casa sconta u slučaju prijevremenog plaćanja (npr. u slučaju plaćanja __ dana prije dospijeća  odobravamo ____% casa sconta).

Oblik i sadržaj računa/odobrenja

Prema odredbama ZNTP za svaku isporuku poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mora se izdati račun, a isti mora sadržavati podatke u skladu s poreznim propisima. Izdavanje i sadržaj računa temeljno je propisano čl. 78. i 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 -115/16). Zakonom o PDV-u, u čl. 33., propisano je što se smatra poreznom osnovicom pri isporuci dobara, te postupanje ako se porezna osnovica naknadno promjeni zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate.

U trenutku ispunjenja ugovorenih uvjeta u vezi prijevremenog plaćanja od strane trgovca, dobavljač, uobičajeno, trgovcu izdaje odobrenje za cassa sconto. Predmetno postupanje u skladu je s odredbama poreznih i računovodstvenih propisa.

Napominjemo da dobavljač može ispraviti PDV (umanjiti poreznu osnovicu) temeljem naknadno odobrenog cassa sconta pod uvjetom da trgovac (odnosno otkupljivač ili prerađivač) kome su isporučeni proizvodi ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti dobavljača. 

Natrag