Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (Nar. nov., br. 104/17) uređuje se područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela u područjima regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, postupci pred nacionalnim regulatornim tijelom i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 14. st. 1. toč. 1. podtoč. h) ‒ j) i toč. 11. te čl. 19. st. 1., 2., 5. i 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2019. i čl. 36. st. 2. toč. 7. ‒ 13. te toč. 24. i 25. Zakona koji stupaju na snagu 4. prosinca 2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2382.html

Natrag