Zakonom o tržištu plina (Nar. nov., br. 28/13 - 16/17) uređuje se pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, transport, skladištenje, upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: UPP), distribuciju i opskrbu plinom te za organiziranje tržišta plina kao dijela plinskog tržišta Europske unije. Nadalje utvrđuju se pravila koja se odnose na zaštitu kupaca, organiziranje i funkcioniranje plinskog sektora, koncesija za distribuciju plina i koncesija za izgradnju distribucijskog sustava, pravo pristupa treće strane, model bilančnih skupina, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca plina, a koja uključuju prava krajnjih kupaca, odvojeno vođenje poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa plinskom sustavu, načela uzajamnosti i prekogranični transport plina.

Vlada Republike Hrvatske će odlukom, na prijedlog Ministarstva, a uz suglasnost Agencije, odrediti cijenu plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo. Cijena plina uključuje obračunane troškove sukladno odredbama mrežnih pravila transportnog sustava, trošak naknade za korištenje sustava skladišta plina i korištenje ostalih usluga sukladno odredbama pravila korištenja sustava skladišta plina, trošak naknade za organiziranje tržišta plina i obračunane troškove temeljem obračuna propisanih odredbama pravila kojima se uređuje organizacija tržišta plina. Cijena plina ne uključuje naknadu za više ili manje preuzete količine plina od ugovorene količine plina iz ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge, kao ni porez na dodanu vrijednost.

Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (Nar. nov., br. 29/14) prestaje važiti 31. ožujka 2017.

Izmjene i dopune Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_367.html

Natrag