Zakonom o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 157/13 - 16/17) uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje socijalne skrbi, prava i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje, korisnici, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u socijalnoj skrbi, zbirke podataka, inspekcijski i upravni nadzor te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi. U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 52/16.) u članku 2. riječi: »1. ožujka 2017.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017., odnosno na dan 31. prosinca 2017. nadležni uredi državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba preuzimaju od nadležnih centara za socijalnu skrb nedovršene predmete u kojima se odlučuje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Izmjene i dopune Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_366.html

Natrag