U Nar. nov., br. 123 od 12.12.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji stupa na snagu 13.12.2017.

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (reginalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15-ispr.).

Natrag