U Nar. nov., br. 20/17 od 8.3.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 9.3.2017.

Zakon između ostalog propisuje da je prilikom građenja građevine dopušteno odstupanje u odnosu na glavni projekt sukladno pravilima struke ako se time ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima. Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za: 1. zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti, 2. privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama, 3. stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje, 4. slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

Postupci započeti po odredbama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona. Ministar je dužan pravilnik iz čl. 48. Zakona (o načinu obavljanja tehničkog pregleda) donijeti u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Natrag