U Nar. nov. br. 127 od  20. prosinca 2017. objavljen je Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_127_2874.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Zakonom se uređuju izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjela prihoda od poreza na dohodak, fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financiranje decentraliziranih funkcija.

Autorica u članku navode bitne novine u odnosu na dosadašnji zakon, koje su, pored ostalo, uvjetovane poreznom reformom, a odnose se na sljedeće: prihod od poreza na dohodak u cijelosti se prepušta JLP(R)S, prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju postaje prihod JLP(R)S -a, najveći dio financiranja decentraliziranih funkcija preuzima država, ukidaju se kriteriji za dodjelu pomoći iz Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH, a uspostavlja se novi model financiranja po pomoći fiskalnog izravnanja koji se financira iz udjela u porezu na dohodak.

Natrag