U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi koja stupa na snagu 15.7.2017.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi Nar. nov., br. 10/12).

Natrag