U Nar. nov., br. 78/17 od 9. kolovoza 2017. objavljena je Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika (Nar. nov., broj 86/13).

Natrag