U Nar. nov., br. 78/17 od 9. kolovoza 2017. objavljena je Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike porezne uprave (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti ranija Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (Nar. nov. br. 55/14 i 154/14).

Natrag