U Nar. nov., br. 39 od 21.4.2017. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_39_827.html koja stupa na snagu 29.4.2017.

Uredbom je mijenjan čl. 12. kojim su propisani posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom hidrografskom institutu.

Natrag