U Nar. nov. br. 131 od 28.12.2017. objavljena je Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala koja stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Ovom Uredbom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08 - 123/16).

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 123/16).

Natrag