U Nar. nov., br. 126/17 od 18. prosinca 2017. objavljena je Uredba o izmjenama uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje koja stupa na snagu 19. prosinca 2017. godine.

Natrag