U Nar. nov., br. 37 od 14. travnja 2017. objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi koja stupa na snagu dana 15. travnja 2017.

Izmjenama Uredbe dolazi do promjene kod tarifnih brojeva 50. i 51.

Natrag