Ugostiteljske usluge na OPG-u

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), osim poljoprivredne proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, u cilju boljeg korištenja proizvodnih kapaciteta, povećanja dohotka domaćinstva i osiguranja egzistencije članova poljoprivrednog gospodarstva, može pružati i ugostiteljske usluge. Treba reći da pružanje ugostiteljskih usluga nije poljoprivredna djelatnost, pa se pružanje ovih usluga u pravnom i poreznom smislu tretira drugačije.

Objekti za pružanje usluga

Ugostiteljske usluge OPG može pružati u objektima:

 • vinotočju/kušaonici,
 • izletištu,
 • sobama,
 • apartmanima,
 • ruralnim kućama za odmor i
 • kampovima.

U navedenim objektima, OPG može pružati slijedeće usluge:

 • pripremanje i usluživanje toplih i hladnih jela te pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno;
 • usluživanje (kušanje) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za najviše 80 gostiju (izletnika)istodobno;
 • usluge smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor do najviše 10 soba, odnosno za 20 gostiju istodobno i/ili usluge smještaja u kampu s najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno.

Iznimno, ugostiteljske usluge (osim smještaja) mogu se pružati i za više od 80 osoba (izletnika) istodobno radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija, i to najviše 5 puta tijekom kalendarske godine. Pružanje ugostiteljskih usluga u ovu svrhu mora se prijaviti mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma, najkasnije 3 dana prije započinjanja pružanja navedenih usluga.

OPG KOJI PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE OBVEZNIK JE FISKALIZACIJE!

OPG može ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka pružati i izvan objekta kao sudionik proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organiziraju turističke zajednice i/ili JLS ili drugi organizator uz odobrenje JLS. Pri pružanju ugostiteljskih usluga na ovaj način OPG ima obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

Uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga

Da bi pružao ugostiteljske usluge OPG mora:

 • biti upisan u Upisnik poljoprivrednika,
 • pružanje ugostiteljskih usluga upisati u Upisnik dopunskih djelatnosti i
 • ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u.

Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju. Jela, pića i napici koji se uslužuju na OPG-u moraju biti uobičajeni za kraj u kojem je OPG, a namirnice koje se koriste u njihovu pripremanju moraju biti pretežito iz vlastite proizvodnje OPG-a ili kupljene od drugih poljoprivrednih gospodarstava. Također, moraju biti ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima o hrani.

OPG koji pruža ugostiteljske usluge dužan je:

 • u blizini objekta ili na glavnom ulazu u objekt vidno istaknuti oznaku s nazivom „seljačko domaćinstvo“ i sl. (izrađenu od prirodnog materijala iz kraja u kojem se objekt nalazi), propisanim nazivom utvrđene vrste te oznakom kategorije ako se objekt kategorizira, te imenom domaćinstva (nije obavezno),
 • u svakom objektu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta,
 • utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, te ih za vrijeme rada imati u objektu i na zahtjev pokazati gostu,
 • na vidljivom mjestu istaknuticjenik, te ako pruža usluge smještaja informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu,
 • vidljivo istaknuti obavijest o podnošenju prigovora potrošača te u roku 15 dana pisano odgovoriti na prigovor, kao i postupati u skladu s drugim odredbama propisa iz područja zaštite potrošača,
 • pridržavati se propisanog radnog vremena, te na ulazu u objekt istaknuti radno vrijeme (a ako usluge pruža samo prema prethodnom dogovoru i podatak o kontaktu),
 • pridržavati se odredbi o zabrani usluživanja alkoholnih i drugih pića koji sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina, te u objektu u kojem se uslužuju pića i napitci koji sadrže alkohol na vidljivom mjestu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina,
 • u ugostiteljskim objektima za pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka istaknuti obavijest o zabrani pušenja,
 • članovi domaćinstva i zaposlenici moraju ispunjavati zdravstvene uvjete i jednom godišnje se podvrći zdravstvenom pregledu,
 • kao i pridržavati se drugih odredbi propisa koji uređuju pružanje ugostiteljskih usluga.

Izdavanje računa i obveza fiskalizacije

Za pružene ugostiteljske usluge OPG je obvezan izdati račun propisanog sadržaja.

OPG koje pruža ugostiteljske usluge ostvaruje dohodak, te se smatra obveznikom poreza na dohodak  od samostalne djelatnosti, a time i obveznikom fiskalizacije.

S obzirom na promjene propisa o fiskalizaciji, podsjećamo da su obveznici fiskalizacije, pa i OPG koje pruža ugostiteljske usluge obvezni:

 • od 1.7.2017. račune izdavati putem elektroničkog naplatnog uređaja, te
 • do 31.7.2017. Poreznoj upravi dostaviti podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja i poslovnom prostoru.

Kao i do sada, obveznici fiskalizacije dužni su imati interni akt, odluku o blagajničkom maksimumu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja i uzimanja računa, te račune naplaćene gotovinom (novčanicama i kovanicama i karticama) fiskalizirati. Ako OPG ugostiteljske usluge pruža izvan objekta kao sudionik proslava i manifestacija, za potrebe fiskalizacije mora Poreznoj upravi prijaviti povremeni poslovni prostor.

Natrag