Tko upravlja financijskim rezultatom?

 

Početkom svake poslovne godine, nakon provedbe godišnjeg popisa, različitih procjena, kontrola, zaključnih knjiženja i drugih radnji i aktivnosti, poduzetnici utvrđuju prihode, rashode i financijski rezultat koje prikazuju i javno objavljuju u svojim godišnjim financijskim izvještajima.

Iako najveći dio ovih poslova obavljaju računovođe, u sve važne aspekte trebaju se uključiti i menadžeri.

Menadžeri su odgovorni za odabir i primjenu primjerenih računovodstvenih politika i razumne procjene, te za godišnje financijske izvještaje u cjelini.

Menadžeri su dužni organizirati računovodstvo i druge srodne stručne službe (kontroling, internu reviziju, komercijalnu reviziju) na način koji će osigurati realne i zakonite financijske izvještaje i porezne prijave. Osim toga, odgovorni su nadzornom odboru (ako ga društvo ima) i skupštini odnosno članovima društva poduzetnika za poslovanje i poslovne rezultate.

Tako uz odabir računovodstvenih politika koje u skladu sa računovodstvenim standardima trebaju primijeniti računovođe, menadžeri procjenjuju vijek uporabe i korisnost imovine, naplativost potraživanja, potencijalne obveze itd. i donose odluke o postupanju i poreznom tretmanu manjkova, otpisa i ispravaka, o ev. podizanju tužbi za nenaplaćena potraživanja, oblikovanju rezervacija za rizike i dr.

Politike, procjene i odluke menadžera izravno utječu na iskaz vrijednosti imovine i obveza, te prihoda, rashoda i rezultata poslovanja.

Ipak, odluku o tome kako će se podijeliti iskazana (utvrđena) dobit, odnosno pokriti gubitak, ne donose menadžeri, nego skupština odnosno članovi društva.

Međutim, niti skupština ne može samostalno odlučiti o podjeli dobiti, ili bar ne o podjeli ukupne dobiti, jer je upravljanje rezultatom poslovanja ograničeno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu. Tako se dobit, u ovisnosti o pravnom obliku trgovačkog društva, prije "slobodne" podjele mora uporabiti propisanim redoslijedom za:

  1. pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina (svi),
  2. unos u zakonske rezerve (d.d. i j.d.o.o.),
  3. unos u rezerve za vlastite dionice ili udjele (svi),
  4. unos u statutarne rezerve, ako ih društvo ima,
  5. unos u ostale rezerve za neotpisane troškova razvoja i dobit od sudjelujućih interesa (svi), te druge ostale rezerve prema odluci društva,
  6. unos u rezerve kapitala (svi).

O čemu odlučuje skupština?
Tek nakon obvezne podjele, skupština može odlučiti da će se ostatak dobiti podijeliti članovima društva (dioničarima), ostaviti kao zadržanu dobit, ili koristiti za dokapitalizaciju. Također, dio dobiti (nakon obvezne raspodjele) može se odlukom skupštine isplatiti kao nagrada nadzornom odboru i/ili upravi - direktoru, odnosno bilo kojoj zaslužnoj osobi.

Stoga, iako skupština (na prijedlog direktora, uprave i/ili nadzornog odbora) donosi odluku o uporabi ukupne ostvarene dobiti, ona de facto odlučuje samo o dobiti koja preostane nakon propisane podjele.

Financijski rezultat može biti i negativan. Kada nastane gubitak, valja ga u skladu sa zakonom, aktima i odlukama pokriti iz: zadržane/tekuće dobiti, zakonskih pričuva i rezervi kapitala, slobodnih ostalih pričuva, te statutarnih pričuva. Poduzetnik koji ne može pokriti gubitak ili dio gubitka, preostali gubitak pokrit će u narednom razdoblju iz dobiti, ili iz poklona članova društva, poslovnih partnera i dr. Usprkos gubitku, poduzetnik može nastaviti neometano poslovati ako je likvidan i ako ne potpada pod odredbe Stečajnog zakona i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Čak štoviše, ako raspolaže s dovoljno tekuće i/ili zadržane dobiti, poduzetnik može usprkos gubitku isplatiti vlasničku naknadu (nakon pokrića gubitka, te nakon podjele ostatka tekuće dobiti prema propisanom redoslijedu).

Kao i kod podjele dobiti, o pokriću gubitka također odlučuje skupština.

Bez obzira na spomenute propise koji ograničavaju upravljanje rezultatom poslovanja i činjenicu da konačnu odluku donosi skupština, utjecaj menadžera na iskaz ostvarenog rezultata kroz politike, procjene i odluke izuzetno je značajan. Osim toga, menadžeri predlažu nadzornom odboru i skupštini postupanje s dobiti i gubitkom, pa i tako utječu na upravljanje s financijskim rezultatom.

Napominjemo na kraju da smo o podjeli dobiti i pokriću gubitka detaljno pisali u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/17.

Natrag