Tko je odgovoran za prijevare u financijskim izvještajima?

Objava revizorskog izvješća o financijskim izvještajima koncerna Agrokor ponovo je skrenula pažnju široke javnosti na važnost financijskih izvještaja, ali i na pitanje – tko je za njih odgovoran?

Naime, na temelju javno objavljenih podataka u financijskim izvještajima, kreditori, investitori i drugi ulagači, poslovni partneri i radnici, ali i Zavod za statistiku, Porezna uprava, Fina, Hanfa i dr. donose različite odluke, pa je izuzetno je važno da ti podaci budu istiniti, potpuni i točni.

Stoga je nužno inzistirati na odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja i upozoravati da je za korištenje javno dostupnih financijskih podataka i informacija neophodno dobro poznavanje financija i računovodstva. Tim više jer je iz često nestručno pisanih novinarskih članaka teško razaznati na koji se način utvrđuju podaci koji se iskazuju u godišnjim financijskim izvještajima i javno objavljuju, te tko je za njih odgovoran.

Odgovornost prema ZTD-u

Zakonom o trgovačkim društvima (u nastavku: ZTD) propisana je odgovornost uprave i nadzornog odbora u d.d.-u i d.o.o.-u, odnosno izvršnih direktora i upravnog odbora u d.d.-u. Uprava d.d.-a i d.o.o.-a vodi poslove i zastupa društvo, a može se sastojati od jednog ili više direktora. Nadzorni odbor (kada je ustrojen u skladu sa ZTD-om) nadzire vođenje poslova društva i zastupa društvo prema upravi. Vođenje poslova ne može se prenijeti na nadzorni odbor, ali se može odrediti da se pojedini poslovi mogu obavljati samo uz suglasnost nadzornog odbora, ili prema obveznim uputama skupštine i nadzornog odbora.

Ako d.d. umjesto uprave ima upravni odbor (kod d.o.o.-a nije predviđena takva mogućnost), upravni odbor odgovoran je za vođenje poslova d.d.-a i za nadzor nad vođenjem poslova d.d.-a koje je povjerio izvršnim direktorima. Upravni odbor zastupa d.d. prema izvršnim direktorima. 

Odgovornost članova uprave i članova nadzornog odbora/izvršnih direktora i upravnog odbora za financijske izvještaje nije ista, već se razlikuje u skladu s njihovim različitim nadležnostima.

Odgovornost prema Zakonu o računovodstvu

Odgovornost propisuje i Zakon o računovodstvu (u nastavku: ZOR), prema kojem su za godišnje financijske izvještaje, godišnje izvješće i druge izvještaje i odluke, kao i za ispravnost isprava pohranjenih u Fini, odgovorni predsjednik i članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora (ako postoji), odnosno izvršni direktori i upravni odbor (u okviru svojih zakonom određenih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje).

Odgovornost uprave/nadzornog odbora

U skladu s navedenim, a vezano za financijske izvještaje, možemo zaključiti da je uprava  trgovačkog društva odgovorna za:

  • primjenu računovodstvenih, poreznih i drugih važećih propisa,
  • odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, te razborite prosudbe i procjene,
  • sastavljanje financijskih izvještaja,
  • čuvanje imovine i poduzimanje mjera za sprječavanje i otkrivanje prijevara i svih drugih nepravilnosti.

Nadzorni odbor je odgovoran za nadzor nad provedbom svih navedenih odgovornosti uprave. Pritom u nadzoru može pomoći stručno tijelo – kao npr. revizorski odbor, ili neka druga komisija.

Vlasnici dionica i poslovnih udjela, bez obzira na to jesu li većinski ili manjinski, mogu utjecati na vođenje poslova i zakonitost poslovanja tek posredno – na skupštini – kroz ocjenu rada i (ne)davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru, i stoga gotovo u pravilu nisu i ne mogu biti odgovorni za pogreške, propuste i prijevare u financijskim izvještajima.

Uprava, ako i nije uključena u prijevare, odgovorna je za njihovo sprječavanje. A o tome na koji se način utvrđuju podaci koji se iskazuju u godišnjim financijskim izvještajima i javno objavljuju, te koliko upravi i nadzornom odboru (ili izvršnim direktorima i upravnom odboru) pri otkrivanju pogrešaka, propusta, a osobito prijevara u financijskim izvještajima mogu pomoći interni i eksterni revizori, pisati ćemo u narednim brojevima TEB-ovog poslovnog infa.

Natrag