Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16) i čl. 3. st. 2. Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 115/16), ministar financija daje prethodnu Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ova Suglasnost objavljena je u Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. i stupila je na snagu 3.1.2017.

Natrag