Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

Dugo najavljivane promjena u naplati mjesečne pristojbe HRT-a objavljene su u Narodnim novinama, br. 46/17. Međutim, spomenute dopune Zakona o HRT-u stupaju na snagu tek 1.1.2018. i primjenjivat će se na naplatu onih tražbina mjesečnih pristojbi koje dospijevaju nakon tog datuma.

U nastavku dajemo kratki osvrt na naplatu HRT pristojbe koja nas očekuje stupanjem navedenog Zakona o dopunama HRT-a na snagu.

Nalog za plaćanje mjesečne pristojbe

Dospjelu neplaćenu mjesečnu pristojbu protiv pojedinog obveznika HRT će od 1.1.2018. naplaćivati izdavanjem naloga za plaćanje. Osim identifikacijskih podataka nalog za plaćanje sadržavat će i:

  • nalog obvezniku da u roku od 8 dana HRT-u plati pojedinačne dužne dospjele iznose mjesečne pristojbe, zatezne kamate na te iznose (s početkom njihovog tijeka i visinom stope) i naknadu za izdavanje naloga od 100,00 kn, te
  • uputu obvezniku o tome da u roku od 8 dana od dana primitka može podnijeti prigovor HRT-u protiv naloga za plaćanje kojim će osporiti svoju obvezu i upozorenje o tome da će se u suprotnom na temelju naloga za plaćanje pokrenuti ovrha.

Propisana paušalna naknada u visini od 100,00 kn trebala bi zamijeniti odvjetničke i javnobilježničke troškove koji se prema trenutnom uređenju odmjeravaju na rješenjima o ovrsi u visini od najmanje 580,00 kn + pdv (sastav prijedloga za ovrhu, pribava potvrde ovršnosti i javnobilježnička naknada). Paušalnom naknadom nastoji se utjecati na pravodobno plaćanje mjesečne pristojbe.

Postupak naplate

HRT će nalog za plaćanje dostavljati obvezniku po pravilima dostave u ovršnom postupku (vidi čl. 8. Ovršnog zakona), zajedno s ispravom iz koje proizlazi osnovanost tražbine. Nakon primitka naloga za plaćanje obveznik plaćanja ima tri opcije na raspolaganju.

Prva opcija je podmiriti tražbinu kako je i određeno u nalogu.

Druga opcija je u roku od 8 dana podnijeti prigovor HRT-u kojim osporava svoju obvezu. U tom slučaju nalog za plaćanje ne proizvodi pravne učinke, a HRT može protiv obveznika podnijeti tužbu sudu.

Treća opcija je oglušiti se na nalog i ne poduzeti ništa. Međutim, uredno dostavljen nalog za plaćanje, protiv kojeg nije podnesen pravodoban prigovor HRT-u, predstavlja ovršnu ispravu na temelju koje HRT po pravilima ovršnog postupka može pokrenuti ovrhu pred sudom i koja se može podnijeti FINA-i na izravnu naplatu.

U slučaju povrede pravila o dostavi, obveznik plaćanja može podnijeti zahtjev za ukidanje potvrde ovršnosti na nalogu za plaćanje. O tom zahtjevu odlučivat će u izvanparničnom postupku mjesno nadležan sud prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta obveznika.

U postupcima naplate mjesečne pristojbe HRT će od 1.1.2018. usluge zastupanja putem odvjetnika ili drugih osoba, bez odobrenja osnivača, moći koristiti samo u sudskim postupcima.

Zastara HRT-ove pristojbe

Sukladno čl. 232. st. 1. toč. 2. Zakona o obveznim odnosima, mjesečna pristojba HRT-a zastarijeva za godinu dana. Prema trenutnom uređenju ako unutar te godine, a počevši od dana dospijeća svake pojedine mjesečne pristojbe, bude podnesen ovršni prijedlog javnom bilježniku ili tužba sudu radi naplate iste, zastara se prekida.

Od 1.1.2018. vrijediti će pravilo sukladno kojem će do prekida zastare ove tražbine doći danom predaje naloga za plaćanje pošti radi dostave ovršeniku.

U slučaju da obveznik plaćanja ne podmiri dug u cijelosti ili podnese prigovor (vidi prvu i drugu opciju), HRT je dužan podnijeti sudu tužbu u roku od 45 dana od dana primitka prigovora. Može je podnijeti i kasnije, ali u tom slučaju će obveznik plaćanja osnovano moći istaknuti prigovor zastare. Naime, samo ako tužba sudu bude podnesena u roku od 45 dana od dana primitka prigovora, tada će se po pitanju zastare tražbine smatrati da je tužba podnesena s danom izdavanja naloga za plaćanje.

Rok za izvršenje ovršnog naloga za plaćanje

Dopune uvode još jednu zanimljivost, a tiče se izvršenja ovršnog naloga za plaćanje (primjenjivo u trećoj opciji). Naime, po isteku roka od 5 godina od dana kada je nalog za plaćanje postao ovršan, isti se više neće moći izvršiti.

Natrag