Različiti financijski izvještaji - za različite korisnike i namjene

Menadžeri su odgovorni za sve financijske i druge izvještaje poduzetnika (osim internih). Svi ti izvještaji se, u ovisnosti o korisnicima kojima su namijenjeni i propisima kojima su uređeni, razlikuju po sadržaju i strukturi, a mogu se klasificirati u 4 skupine:

 

 

 

  1. Financijski izvještaji prema Zakonu o računovodstvu (ZOR-u),
  2. Financijski i poslovni izvještaji prema Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD-u),
  3. Porezni izvještaji prema poreznim propisima,
  4. Menadžerski financijski izvještaji (nisu formalizirani).

Financijski izvještaji prema ZOR-u

 

Iako se razlikuju, svi ovi izvještaji zasnivaju se na računovodstvenim evidencijama odnosno podacima.

Tako su ZOR-om propisani godišnji financijski izvještaji (i godišnji konsolidirani financijski izvještaji), koje su poduzetnici dužni sastavljati (u ovisnosti o veličini i računovodstvenim standardima koje primjenjuju). To su: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, iz­vještaj o promjenama kapitala, te bilješke uz financijske izvještaje. ZOR propisuje i izradu financijskih podataka za statističke i druge potrebe, te godišnjeg izvješća s izvješćem poslovodstva koje uključuje i izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru, te nefinancijsko izvješće.

 

Financijski izvještaji prema ZTD-u

 

ZTD propisuje obveznu izradu 4 izvješća, i to: izvješća o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to, izvješća o rentabilnosti poslovanja društva, a napose rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala, izvješća o tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva i izvješća o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva i dr.

Svi ovi izvještaji (osim statistike) sastavljaju se i na konsolidiranoj osnovi.

Na temelju podataka objavljenih u godišnjim financijskim i drugim izvještajima prema ZOR-u i ZTD-u, dioničari odnosno članovi trgovačkih društava na skupštini ocjenjuju rad direktora, uprave i nadzornog odbora, te donose različite vlasničke odluke.

To su, primjerice, odluke o podjeli dobiti ili pokriću gubitka i odluke o (ne)davanju razrješnice upravi i nadzornom odboru. ZTD-om propisan izraz „razrješnica“ ponekad zbunjuje, pa ističemo da davanjem razrješnice skupština ne razrješuje upravu i/ili nadzorni odbor, već potvrđuje da odobrava njihov rad. Skupština donosi odluke o spajanju, pripajanju ili podjeli društva i dr., a svaki član društva donosi odluku o tome kako će postupiti sa svojim vlasničkim udjelom – da li će ga zadržati, povećati ili prodati.

I drugi vanjski korisnici financijskih izvještaja (investitori, kreditori, poslovni partneri, radnici i ostala zainteresirana javnost) analiziraju podatke objavljene u godišnjim financijskim izvještajima i ocjenjuju poslovanje i bonitet trgovačkog društva te donose odluke iz svoje nadležnosti odnosno interesa.

 

Porezni izvještaji

 

Porezne izvještaje nadziru i kontroliraju Porezna i Carinska uprava, HANFA, HNB, Fina, Financijski inspektorat i dr.

Uz obračun poreza na dobit, poduzetnici su dužni sastavljati porezne izvještaje prema Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, zakonima o posebnim porezima itd. Svi ti obračuni sastavljaju se temeljem podataka iz poslovnih knjiga. Na taj način računovodstveni podaci utječu na visinu porezne obveze, pa uz porezne obračune inspektori u poreznom nadzoru kontroliraju i računovodstvo i financijske izvještaje.

Menadžerski izvještaji

 

Za razliku od izvještaja navedenih u točkama 1.-3., koji se javno objavljuju (dostupni su putem Registra godišnjih financijskih izvještaja koji vodi Fina) i koji su namijenjeni vanjskim korisnicima, menadžerski izvještaji nisu propisani i sastavljaju se na način i prema zahtjevima menadžera. To su izvještaji za interne korisnike koji služe za vođenje poslova. U skladu s njihovom namjenom, za njih nisu odgovorni menadžeri, već se odgovornost utvrđuje internim aktom (obično su to osobe koje ih pripremaju).

Često smo u TEB-ovom poslovnom infu isticali da menadžeri trebaju dobro poznavati i razumjeti računovodstvene kategorije, pojmove i koncepte. No, također, potrebno je naglasiti da bi računovođe trebali dobro poznavati i razumjeti potrebe menadžera za računovodstvenim informacijama, kako bi mogli pripremati kvalitetne izvještaje za upravljanje i odlučivanje. 

Natrag