U Nar. nov., br. 3 od 11.1.2017. objavljen je Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Natrag