Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (Nar. nov., br. 42/17)

U Nar. nov., br. 42 od 28.4.2017. objavljen je Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) uključujući i pružanje usluge smještaja gostiju na jahti ili brodici (u nastavku: plovilo) u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na plovilo, koje se uz naplatu daje na korištenje krajnjem korisniku u trećoj državi u dijelu u kojem se plovidba obavlja u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na plovilo koje se daje na korištenje krajnjem korisniku u državi članici Europske unije u dijelu u kojem se plovidba obavlja u Republici Hrvatskoj, samo ako je to ovim Pravilnikom izričito predviđeno.

Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 1. svibnja 2017.

Natrag