U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim se Pravilnikom uređuje način utvrđivanja korektivnih koeficijenata namjene te model strukture podataka u Evidenciji o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnina.

Natrag