U Nar. nov., br. 126/17 od 18. prosinca 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava koji je stupio na snagu 18. prosinca 2017.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske klasa: 011-02/16-03/01, urbroj: 537-03/1-16-1, od 21. studenoga 2016.

Natrag