U Nar. nov., br. 92/17 od 13.9.2017. objavljen je Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 21.9.2017.

Pravilnikom se utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina (''Nar. nov.'', br. 70/17, propisuje način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Postupci pokrenuti temeljem Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (''Nar. nov.'', br. 93/15), dovršit će se sukladno odredbama toga Pravilnika.

Na dan stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (''Nar. nov.'', br. 93/15).

Natrag