U Nar. nov., br. 73 od 26.7.2017. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (u nastavku: Pravilnik), a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima, ako drugim propisom nije drukčije uređeno.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar.  nov., br. 32/15 i 97/15).

Natrag