U Nar. nov., br. 92/17 od 13.9.2017. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 21.9.2017.

Pravilnikom se utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.

Zahtjev za prisilnu naplatu podnosi se u bilo koju jedinicu Financijske agencije koja zaprima osnove za plaćanje sukladno propisima kojima se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima neposrednom dostavom, preporučenom poštom s povratnicom, odnosno dostavlja se elektroničkim putem. Navedeni zahtjev za prisilnu naplatu podnosi se u izvorniku, za svakog radnika pojedinačno. Uz zahtjev za prisilnu naplatu poslodavac podnosi u izvorniku obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće prema posebnom propisu koji propisuje sadržaj obračuna neisplaćene plaće.

Postupci pokrenuti temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (''Nar. nov.'', br. 93/15), dovršit će se sukladno odredbama toga Pravilnika.

Na dan stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (Nar. nov.'', br. 93/15).

Natrag