U Nar. nov., br. 90 od 8.9.2017. objavljen je Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija fizičkih osoba o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta. Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova provodi ministarstvo nadležno za obrt.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade i oslobođenju od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju i sadržaju i načinu vođenja evidencije o provedenim postupcima priznavanja (Nar. nov., br. 68/08).

Natrag